sobota, 27 lutego 2016

Resocjalizacja i socjoterapia z arteterapią

Absolwenci studium uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych. Ponadto absolwenci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi arteterapeutycznych (terapia przez sztukę) we własnej pracy socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej.


piątek, 26 lutego 2016

Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego potrzebnego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole oraz do pracy w instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty. Studia z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwolą efektywnie i kreatywnie kształcić i wychowywać uczniów w różnych typach szkół, na różnych poziomach edukacyjnych oraz pracować w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
            
Przez przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z przepisami, rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej (metodyki), nauczanych w wymiarze nie mniejszym nią 270 godzin oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.


Doskonały menedżer...

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się u nas szkolenie: Doskonały menedżer.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi. Omówione zostaną podstawowe elementy marketingu. Będzie też mowa o planowaniu,  organizacji... czyli praca z kalendarzem. I oczywiście kilka to wszystko co doskonały menedżer powinien umieć, znać, posiadać - czyli... a o tym to już na szkoleniu. Zapraszamy!

Surdopedagogika - komunikacja jezykowa z nieslyszacymi

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki- rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).


wtorek, 23 lutego 2016

Szkolenie: Autoprezentacja

Nie będzie chyba z naszej strony przesadą jeśli stwierdzimy, że szkolenie z autoprezentacji było bardzo udane. Wszyscy uczestnicy dzielnie wytrwali do końca. Przez całe zajęcia brali aktywny udział w ćwiczeniach.

A jak sami uczestnicy ocenili to szkolenie:
- fajna forma angażowania uczestników do aktywnego uczestnictwa
- możliwość zadawania pytań
- dużo ćwiczeń praktycznych
- różnorodność zadań, ćwiczeń
- treści w pigułce
- interesujące treści
- ciekawy sposób prezentacji
- aktywizacja uczestników: fajne ćwiczenia i zadania.

Oczywiście według oceny uczestników było też kilka minusów:
- więcej omawiania ćwiczeń jakie błędy, jakie plusy (choć to jest na kartkach więc jeszcze nie wiem jak to podziała, ale na bieżąco można korygować)
- zapytanie gdzie chcemy wykorzystać autoprezentację na koniec zajęć.

O komentarz poprosiliśmy prowadzącą szkolenie - Panią Agnieszkę Tucholską:
"Bardzo fajna i otwarta grupa. Wykazali duże zaangażowanie w proponowane ćwiczenia. Niewielka ilość godzin spowodowała, że wiedza była podana w pigułce (co niektórzy uznali za plus szkolenia). Celowym działaniem było skupienie się na przedstawieniu autoprezentacji w różnych sytuacjach życiowych - często dzięki dobremu "sprzedaniu się" pojawiają się tzw. życiowe propozycje. A przecież nikt nie chce przegapić takich okazji. Mam nadzieję, że uczestnicy wykorzystają nabyte umiejętności w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. I zapraszam na kolejne szkolenia z autoprezentacji".


niedziela, 21 lutego 2016

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego  oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
  • podanie do J.M. Rektora CDV ( wydrukowane z formularza rekrutacyjnego)
  • kwestionariusz osobowy ( wydrukowany z formularza rekrutacyjnego)
  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika ODN EuropaBiz.pl najpóźniej na I zjeździe)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie
ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)
70 – 035 Szczecin
e-mail: 
europabiz.pl@gmail.com
Tel. +48 72 44 64 000

Terapia pedagogiczna

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Tyflopedagogika

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.


 Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

WOSCelem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.


Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe: Zarządzanie instytucją oświatową.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.
Studia przeznaczone są dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego.

Więcej: http://www.cdv.pl/zarzadzanie-instytucja-oswiatowa-szczecin.html
środa, 17 lutego 2016

U nas rekrutacja...

U nas trwa rekrutacja. Prowadzimy nabór na 16 kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli.
O wszystkich kierunkach więcej: http://www.europabiz.pl/oferta/biuro-studiów-podyplomowych
Atrakcyjne kierunki!
Zachęcamy do zapoznania się!

poniedziałek, 15 lutego 2016

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Nowogardzie prowadzi nabór na rok szkolny 2016/2017. Szkoła działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. Kształci młodzież w dwóch kierunkach:
1. Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Ośrodek funkcjonuje od 1982 roku, jest jedną z wielu placówek oświatowych w mieście. Ośrodek to teren, gdzie młody człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. Ośrodek jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. Tam wychowankowie mogą odnaleźć i spełniać swoje i swoich rodziców oczekiwania.
wtorek, 9 lutego 2016

Autoprezentacja

Za dwa tygodnie odbędzie się u nas szkolenie: Autoprezentacja.  Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: Język mówiony a język pisany. Komunikacja niewerbalna. Jak zwalczyć tremę. Struktura wystąpienia.


Każdy z nas wie, że język mówiony znacznie różni się od pisanego. Czy ma to jakieś znaczenie przy wystąpieniach publicznych? Oczywiście, że ma - inaczej w ogóle byśmy nie poruszali tego zagadnienia na naszym szkoleniu.

Ważną kwestią jest komunikacja niewerbalna. Jak dokonać tego, że będzie właściwa a jednocześnie naturalna. Wiele osób wypowiadających się publicznie zachowuje się sztucznie - są to wyuczone techniki komunikacji niewerbalnej. Takie sztuczne zachowania nie są dla słuchacza potwierdzeniem wiarygodności wypowiedzi - a czasami wręcz przeciwnie.

Trema... przecież każdy ją ma, ale nie u każdego ją widać. Czyli można ją zmniejszyć i sprytnie ukryć.

To z czego będzie składała się nasza wypowiedź zależy od wielu czynników. Tę samą informację można przekazać na kilka różnych sposobów i wszystkie będą poprawne. Od czego to zależy? 

O tym wszystkim na szkoleniu.


piątek, 5 lutego 2016

Co ciekawego "na mieście"

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie prowadzi nabór na Roczne Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych.

Roczne Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych oparte jest na autorskim programie. Umożliwia słuchaczom zdobycie umiejętności praktycznych związanych z radzeniem sobie ze stresem. Zapoznaje z tematyką profilaktyki, rozpoznawania i leczenia objawów psychosomatycznych u siebie i swoich najbliższych. Oferta studium skierowana jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności związane z metodami naturalnymi.

Polecamy!

Pierwsze urodziny ODNu

Powspominajmy...
Rok 2014.
Pierwsze urodziny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl


Byli goście

Był tort
(tu już w kawałkach - pyszny tort bezowy)


Były kwiaty i prezenty


Były życzenia


I było biesiadowanie

czwartek, 4 lutego 2016

Z kart historii - rok 2013

2013 rok - firma przenosi sekretariat na ul. Kolumba. W 2013 otworzyliśmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl. Tak rozpoczynaliśmy...


Kurs za 450ml

Nasza akcja "Kurs za 450ml" trwa. I musimy się pochwalić, że cieszy się ogromną popularnością. To będzie nasz mały sukcesik.

Codziennie zapisują się nowe osoby na kursy. Największą popularnością cieszy się Kurs na wychowawcę wypoczynku oraz Szkolenie: Doskonały Menedżer.

Wiele osób dzwoni, mailuje - dopytują się o szczegóły. Najczęściej pytają czy rzeczywiście są to darmowe kursy/szkolenia - odpowiedź jest zawsze ta sama: DARMOWE! Wystarczy z zaświadczeniem z krwiodawstwa przyjść o nas i wypełnić formularz na wybrany kurs/szkolenie.

Nasi wykładowcy chętnie włączają się w akcję - stąd też niebawem poszerzy się nasza oferta kursów dla krwiodawców. Oczywiście podzielimy się na naszym blogu nowościami. Tymczasem do wyboru jest siedem kursów/szkoleń:
1. Kurs na wychowawcę wypoczynku
2. Kurs na kierownika wypoczynku
3. Szkolenie: Doskonały menedżer
4. Szkolenie: Autoprezentacja
5. Szkolenie: PR w działalności gospodarczej
6. Szkolenie: Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce
7. Szkolenie: Przygotowanie biznes planu
środa, 3 lutego 2016

Na dzień dobry

Dziś rozpoczęliśmy prowadzenie naszego firmowego bloga... Przed jego założeniem pomysłów na jego prowadzenie było wiele - teraz wszystkie wyleciały z głowy.

Przede wszystkim chcemy dzielić się w Wami tym wszystkim co się u nas dzieje.

A ostatnio dzieje się wiele :)

Pozdrawiamy.

Do przeczytania ;)