czwartek, 23 lutego 2017

Doradztwo zawodowe

Jako doradca:
 • Będziesz pomagać swoim klientom w uświadomieniu potencjału zawodowego jaki posiadają!
 • Będziesz uświadamiać, co lubią robić!
 • Będziesz wskazywał w jakim zawodzie chcieliby się rozwijać!

Szanowni Państwo serdecznie zapraszam do udziału w podwyższeniu swoich kwalifikacji!
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Europabiz.pl w Szczecinie wraz z Wyższą Uczelnią Collegium Da Vinci z Poznania zapraszają do udziału w 3 semestralnych studiach podyplomowych z zakresu Doradztwo Zawodowe.

Ukończenie studiów da Państwu kwalifikacje do świadczenia usług w obszarze poradnictwa zawodowego:
 • przygotowanie do udzielania grupowej i indywidualnej pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej,
 • możliwość podjęcia pracy jako wykwalifikowany doradca zawodowy w /ww instytucjach np. poradniach PP, ośrodkach zatrudnienia, urzędach pracy itp.
 • udzielania pomocy w wyborze zawodu,
 • pomagania w planowaniu kariery,
 • przygotowania do procesu poszukiwania pracy

Nabędziecie Państwo wiedzę dotyczącą :
 • zawodów i specjalności na rynku pracy,
 • sposobów działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
 • metod i sposobów poszukiwania pracy w kraju
 • sposobu rekrutacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

niedziela, 19 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ”

Jeżeli jesteś twórczym nauczycielem, który:
- poszukuje nowych rozwiązań w organizacji pracy szkoły lub placówki, w której pracuje,
- lubi swoją pracę i nie postrzega jej jako przymus lub stan przejściowy,
- ma chęć wdrażania zmian,
- jest otwarty na nowości i nie boi się przełamywania schematów,
- potrafi poddać ocenie własną pracę i wprowadzać ciekawe, nowatorskie pomysły,
- wierzy, że zmiana może zaczynać się w klasie, szkole, przedszkolu
to studia podyplomowe, które proponujemy – Zarządzanie Oświatą – są właśnie dla Ciebie.

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu nie tylko wzbogacenie słuchaczy o wiedzę i umiejętności, ale pozwalają też na naukę prawidłowego zarządzania szkołą lub placówką. Wzbudzają w uczestnikach motywację do realizacji ważnych zadań i celów zawodowych. Pozwalają na odkrycie w sobie odpowiednich postaw i cech, aby kreować innowacyjny wizerunek szkoły/placówki. Studia pomagają również w zdobywaniu wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą lub placówką oraz zasobami ludzkimi.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak i do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowaną przez siebie szkołę lub placówkę. W programie studiów znajdują się zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Wybierając studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, inwestujesz w siebie, swój potencjał intelektualny i swoją przyszłość.

Tylko ten, który w siebie inwestuje ma szansę na odniesienie w życiu sukcesu i realizację stawianych sobie celów i zamierzeń.

Dołącz do tych, którzy wiedzą, że warto być świadomym uczestnikiem procesu edukacyjnego!

Adresaci
Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą adresowane są do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji oraz do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach, a także do tych, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Cel
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych z uwzględnieniem szczegółowej organizacji ich działań.

Program studiów obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest także wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą i/lub placówką.

Korzyści
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką z uwzględnieniem założeń reformy oświatowej oraz potrzeb wynikających z polityki edukacyjnej regionu. Uzyskają również kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Kwalifikacje
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, placówce oświatowo-wychowawczej, placówce kształcenia praktycznego, ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

poniedziałek, 6 lutego 2017

Zajęcia w muzeum.


W ramach praktyk grupowych studenci kierunku historia wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych na terenie wystawy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Studenci mieli za zadanie wcielić się w rolę kustosza wystawy, wybrać odpowiednie dzieła sztuki stworzyć na ich podstawie scenariusz lekcji oraz kartę pracy dla ucznia. Wypisać refleksje dotyczące nowej roli historyka. Magazyn sztuki dawnej. Sztuka na Pomorzu od XII –XVII wieku.

W przestrzeni głównej magazynu złożone zostały dzieła malarskie i rzeźbiarskie, związane przede wszystkim ze sztuką kościelną dwóch następujących po sobie na Pomorzu kultur wyznaniowych – katolickiej i protestanckiej. Najliczniejszą grupę na ekspozycji stanowią gotyckie ołtarze. Obok prezentowanych wcześniej monumentalnych dzieł z terenów Pomorza – Poliptyku Stargardzkiego i Ołtarza Pasyjnego z Wkryujścia, ustawione zostały efektowne, bogato złocone ołtarze nowomarchijskie z Langnow i Raduni oraz słynny Tryptyk św. Jakuba Apostoła z Kołobrzegu, którego konserwacja właśnie została ukończona. Wśród obiektów znalazły się również inne dzieła pochodzące z kolegiaty kołobrzeskiej – późnogotycka figura św. Hieronima oraz fragment stall z wczesnogotyckim przedstawieniem św. Olafa.

Opracowała: Izabela Szpon