poniedziałek, 28 marca 2022

Kurs dla wychowawcę i kierownika tylko stacjonarnie

Zgodnie z art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), kursy na kierownika wypoczynku i kursy na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:

- publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
- osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

Zarówno w ustawie o systemie oświaty, jak i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452, z późn. zm.), nie została określona forma prowadzenia tego typu kursów. Natomiast z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) wynika, że jedynie w kształcenie w formach pozaszkolnych, wymienionych w ust. 1 tego artykułu,  może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tymczasem kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku nie można zaliczyć do form pozaszkolnych.

Zasady organizacji pozaszkolnych form kształcenia, w tym wzory zaświadczeń o ich ukończeniu zostały określone w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), natomiast wzory zaświadczeń o ukończeniu kuru na kierownika i wychowawcę wypoczynku wynikają z  ustawy o systemie oświaty i określone zostały w  załączniku nr 7 i 8 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zasady organizacji kursów określone zostały w przepisach ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać wymogi określone w załączniku Nr 7 i odpowiednio Nr 8 do rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w których przewidziano w blokach tematycznych formy zajęć. W programie kursu na kierownika wypoczynku, na 10 godzin zajęć kursu, jedynie w przypadku jednej godziny jest to wykład. Natomiast w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, na 36 godzin zajęć kursu, ustawodawca przewidział trzy godziny wykładów. Pozostałe zajęcia obejmują obowiązkowe zajęcia praktyczne i wykłady połączone z zajęciami praktycznymi.

W związku z powyższym, realizacja programu kursów metodą technik kształcenia na odległość może być realizowana – ewentualnie - wyłącznie w przypadku 1 godziny wykładu podczas kursu na kierownika wypoczynku oraz trzech godzin wykładów w przypadku kursu na wychowawcę wypoczynku. Jeżeli program kursu w całości realizowany jest w systemu on-line – wówczas prowadzony jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Ponadto program kursu na kierownika wypoczynku oraz program kursu na wychowawcę wypoczynku mają formę przede wszystkim zajęć praktycznych, co uniemożliwia ich rzetelne prowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pamiętać przy tym należy, że kursy te, a przede wszystkim kurs  na wychowawcę wypoczynku, kierowane są do osób nie zajmujących się profesjonalnie opieką nad dziećmi. W szczególności należy zauważyć, że  kurs na wychowawcę wypoczynku skierowany jest do osób, które ukończyły  18 lat i posiadają wykształcanie średnie. W tym kontekście tym bardziej ważny jest bezpośredni kontakt z kursantami, umożliwienie im zadawania pytań,  sprawdzanie na bieżąco rozumienia podawanych im treści oraz przekazywanie kursantom wiedzy w sposób praktyczny.

Jeżeli jakakolwiek placówka prowadzi jakąś działalność niezgodnie z przepisami – wówczas wydaje zaświadczenia niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a osoba, która kończy taki kurs, posiada dokument niezgodny z obowiązującym przepisami prawa i nie powinna się nim posługiwać.

W kwestii zezwolenia na organizację kursu dla kierownika, czy wychowawcy wypoczynku, w tym wydanych zezwoleń dla organizatorów kursów, terminów kursów, itp., należy kontaktować się z Pracownikiem Kuratorium Oświaty, który wydaje pozwolenie i sprawuje nadzór nad organizacją kursów na terenie województwa.

Często na stronie Kuratorium jest zamieszczony wykaz organizatorów, którzy otrzymali taką zgodę.


Powyższy artykuł jest na podstawie informacji uzyskanych  z Kuratorium Oświaty w Szczecinie przez nas  oraz informacji uzyskanych  z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki przez naszą słuchaczkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz