niedziela, 3 lipca 2016

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Więcej o kierunku: http://www.cdv.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-szczecin.html

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadających uprawnień do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach szkół wyższych, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://www.cdv.pl/bibliotekoznawstwo-z-informacja-naukowa-i-biblioterapia-szczecin.html

Andragogika z elementami gerontologii

Celem studiów jest kompleksowe - teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie: wielowymiarowej pracy edukacyjnej (formalnej i nieformalnej) z ludźmi dorosłymi i w wieku podeszłym, opartej na idei kształcenia ustawicznego; planowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć edukacyjnych dla dorosłych i w wieku podeszłym w różnych środowiskach (np. instytucje oświatowe, zakłady pracy, społeczności lokalne, domy i ośrodki ku...ltury, instytucje aktywizacji zawodowej dorosłych, organizacje podejmujące działalność animacyjną i społeczną – organizujące czas wolny dla osób dorosłych i starszych, placówki opieki dla osób starszych), biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania, w tym kulturowo-społeczne i środowiskowe; wykorzystywania różnorodnych form, metod, technik i narzędzi w projektowaniu, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym; wykorzystywania współczesnych technologii medialnych i informatycznych w pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym; projektowania osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym wspomagania rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym; planowania i realizacji działań animacyjnych i społecznych w zakresie organizowania czasu wolnego dla osób dorosłych i w wieku podeszłym; planowania i organizowania działalności aktywizacyjnej w obszarze edukacji osób dorosłych i w wieku podeszłym; wspierania i udzielania pomocy osobom dorosłym i w wieku podeszłym w pokonywaniu trudności w uczeniu się, w sytuacjach trudnych i kryzysach egzystencjalnych
Więcej: http://www.cdv.pl/andragogika-z-elementami-gerontologii-szczecin.html

piątek, 1 lipca 2016

Egzamin podyplomowy - oligofrenopedagogika

W sobotę (25 czerwca 2016r.) słuchacze kierunku oligofrenopedagogiki zdali z wynikiem pozytywnym egzamin podyplomowy, nabywając kwalifikacje psychologiczno- pedagogiczne oraz dydaktyczne do pracy w charakterze nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. Galeria zdjęć z egzaminu na naszym instagramie - zapraszamy.

Wychowawca wypoczynku.

W dniach 22-23 czerwca w ramach prowadzonego kursu przygotowującego do roli wychowawcy kolonii odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe, praktyczno - techniczne i z wiedzy o turystyce i krajoznawstwie. Uczestnicy kursu jak zwykle pracowali z wielkim zaangażowaniem, przy okazji bawiąc się. Tak powinna wyglądać praca przyszłych wychowawców - odpowiedzialność, zaangażowanie i konsekwencja, ale przede wszystkim dobra zabawa! Zapraszamy do galerii zdjęć na instagramie.

Egzamin podyplomowy - pedagogika lecznicza

25 czerwca słuchacze kierunku pedagogika lecznicza zdali z wynikiem pozytywnym egzamin podyplomowy, nabywając kwalifikacje psychologiczno- pedagogiczne oraz dydaktyczne do pracy w charakterze nauczyciela w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.